Nieuws

 

 De Algemene Ledenvergadering heeft plaats gevonden op zaterdag 24 oktober 2020. I.v.m met corona virus heeft de vergadering digitaal plaats gevonden via ZOOM.

Aantal deelnemers vis ZOOM waren er  7 leden. Reacties van leden die niet aanwezig konden zijn waren er 38. De meesten hadden gebruik gemaakt van de mogellijkheid per post te stemmen, De heer Hugo Wessel werd benoemd tot bestuurslid. Hij zal de Nieuwtjes verzorgen en scretaris René de Winter werd herbenoemd voor een periode van  3 jaar. Bestuurslid Kees de Vries zal per 1.1.2021 de functie van penningmeester op zich nemen. Hans Heere blijft als bestuurslid  het Mededelingenblad verzorgen. Blijft over de Veilingmeester, hoeft geen bestuurlid te zijn. Interesse? Informeren bij bestuurelid Kees de Vries 

 

Mutatie in het bestuur.

Op 11 juli 2019 heeft ons bestuurslid Mevr. Leonie Crijns aangegeven dat zij vanwege haar gezondheid geen deel meer uit kan maken van het bestuur. Het bestuur kan begrip opbrengen voor haar besluit. Zij heeft haar intrek inmiddels genomen bij haar dochter.

Het bestuur heeft inmiddels voor de nieuwtjes een tijdelijke oplossing gevonden in de persoon van de voorzitter Jan Landman die tot nader order de nieuwtjes zal behartigen. Met al uw vragen daarover kunt u bij hem terecht.

Op korte termijn zal het bestuur maatregelen nemen hoe nu verder met de vereniging, zeker nu zich na vele verzoeken er geen zicht is op nieuwe bestuursleden.

 

Mededelingenblad van december 2018

Door problemen bij POST NL is het pakket met mededelingenbladen van december zoekgerakt bij de POST NL in Nederland. Via Track & Trace kunnen wij alles volgen waar het pakket zich bevnd, Begin december werd aan ons doorgegeven dat het pakket was zoek gerakt. Onverwacht werd op 27 december het bericht dat het pakket verzonden was naar het land van bestemming en op 28 december werd het pakeet vrijgegeven door de douane in Zwitserland en aansluitend vernamen wij dat op 31 december de zending klaar stond voor vervoer naar Liechtenstein. Daarna geen bericht meer. Bij verrassing werden de bladen toch nog bij onze leden bezorgd.

Los van het ongemak wat het ons gekost heeft het de NVPVL ook nog eens ca €400,-- gekost.

Eindejaarsbeurs te Barneveld op 27 en 28 december 2018

Het is en blijft zo aan het eind van het jaar eengezellige en goed bezochte beurs. De 1e dag melden de eerste bezoekers zich al ruim voor de openingstijd van 10 uur. Onze goed bezette Promostand had ook veel belangstelling van de bezoekers.

Ledenbijeenkomst op zaterdag 6 oktober 2018

Het was even wennen in de nieuwe omgeving in het Bondskantoor van de KNBF te Houten. Het verzorgen van de innerlijke mens was in goede handen van Marijke Heere. Opkomst, ondanks nieuwe locatie en heel veel parkeerruimte was als andere jaren.

Postex van 19 t/m 21 oktober 2018 in Omnisportcentrum te Apeldoorn.

Ook deze bijeenkomst was op een nieuwe locatie. Was wel heel erg wennen. Ook hier was de opkomst vergelijkbaar met andere jaren. Op de vrijdag het drukst  

Algemene Ledenvergadering op 7 april 2018 op het Bondskantoor te Utrecht

Het had zo mooi kunnen zijn. Het nieuwe Bondskantoor in Houten was nog niet door de bevoegde instantie goedgekeurd voor het houden van bijeenkomsten. Toch hadden 22 leden de moeite genomen, onanks het prachtige weer, de vergadering bij te wonen.

De heer R. de Winter werd benoemd als bestuurslid en zal daarin de taak van secretaris op zich nemen. Sinds 2010 was deze functie vakant en werd in die tussentijd waargenomen door de voorzitter J.L.Landman.

De heer P.J.A.Thöni ontving uit handen van de voorziitter de Oorkonde verbonden aan het 40 jarig lidmaatschap van onze vereniging. Hij wist te vertellen dat hij in hetzelfde jaar,1978, lid was geworden van de Zwitserland Studiegroep.

Verder werd er aandacht besteed aan het 50 jarig bestaan van de NVPVL in 2020. 

 

 

Foto's gemaakt door Wim Meerbeek.

 

Postzegelmanifestatie NOORD 2018 te Roden op 17 februari 2018.

Het was voor ons minder druk dan verwacht. We hadden wat meer leden uit deze regio verwacht. Het kan niet aan de aanwezige Promostand gelegen hebben.

 

Filateliebeurs te Hilversum op 27 januari 2018 

Ook hier stonden we met onze Promstand en maakten diverse bezoekers gebruik van de mogelijkheid hun ontbrekende zegels te bemachtigen.

 

Eindejaarsbeurs te Barneveld op 28 en 29 december 2017

De eerste dag zoals gebruikelijk was het zeer druk. Bij aanvang stonden de bezoekers al in de rij om naar binnen te gaan. De tweede dag was een stuk rustiger. Onze promstand werd goed bezocht.

 

POSTEX 2017 te Apeldoorn op 20,21 en 22 oktober 2017.

Was de laatste keer in de Americahal, in 2018 gaan we naar de buren, het Omnisportcentrum.

De 1e dag was als gebruikelijk de drukste dag. De indruk bestond dat het iets minder druk was als vorig jaar.

Tijdens deze beurs heeft voorziiter Jan Landman het Silbergobelet 2017 uitgereikt aan de POSTEX organisatie voor haar inzet van het verzamelen van postzegels en alles wat er bij hoort om alles onder de aandacht van de bezoekers te brengen en in het bijzonder de sanmenwerking met de Liechtensteinische POST en Philatelie Liechtenstein en de NVPVL.

Ledenbijeenkomst 7 oktober 2017 te Utrecht.

Was de laatste bijeenkomst op het kantoor van de KNBFin Utrecht, de volgende bijeenkomst zal in het nieuwe kantoor in Houten plaatsvinden.Tijdens deze bijeenkomst reikte voorzitter Jan Landman het Silbergobelet 2016 uit aan ons lid Willem Meerbeek.

 

MULTILATERALE HERTOGPOST 2017 's-Hertogenbosch op 25,26 en 27 augustus 2017.

Sinds 2002, in Kerkrade,  had deze beurs niet meer in Nederland plaats gevonden De  NVPVL vertegenwoordigde op deze beurs de Liechtensteinische POST en Philatelie Liechtenstin en verder waren wij ook nog aanwezig met onze promstand. Het bemensen van beide stands vergde veel inzet van onze vereniging. Wij kunnen terug kijken op prima beurs. De organisatie onder leiding van Peter Teurlings had alles prima voor elkaar. Verder was de RLS aanwezig met ca 80 kaders, allen betrekking hebbende op het verzamelgebied Liechtenstein. 

Voor de eerste keer vond er buiten Liechtenstein een voorzittersoverleg van Liechtenstein verenigingen plaats. Tijdens dit overleg  overhandigde Dr. Heinz Rennenberg, voorziiter van de RLS, de voorzitter van de NVPVL Jan Landman het Silbergobelet.

 

Eindejaarsbeurs 27 en 28 december 2015 in de Veluwehal te Barneveld.

Op de eerste dag hadden wij veel belangstelling voor onze zeer klein toebedeelde ruimte op onze promotiestand. Zal in 2016 meer aandacht aan besteed worden. Op dag twee was er minder belangstelling.

 

POSTEX 2015 16 t/m 18 oktober 2015 in de Americahal te Apeldoorn.

De NVPVL stond er samen met Philatelie Liechtenstein op een prominente plek bij de ingang van de hal. Belangstelling was goed te noemen. De Ring Liechtensteinsammler, onze zustervereniging uit Duitsland, was ook onderdeel van de stand. Samen hebben wij het verzamelgebied Liechtenstein prima op de kaart gezet. Het glaasje witte wijn aangeboden door Philatelie Liechtenstein liet zich goed smaken.

 

Groningen 100 5 en 6 september 2015 te Roden

 

De NVPVL had  samen met de  Philatelie Liechtenstein een stand. De bestuursleden Hans Heere en Jan Landman bemanden. ook namens Philatelie Liechtenstein de gesamenlijke stand die volledig was ingericht door de NVPVL. Deze beurs was ter gelegenheid van de viering van het honderd jarig bestaan van de pv Groningen.

Over beide dagen was de belangstelling minimaal.

 

Algemene Ledenvergadering op 4 april 2015 te Utrecht

Aanwezig waren 25 leden en gasten. Belangrijkste onderwerp op de vergadering waren de vorderingen Viering jubileum 45 jaar NVPVL op de POSTEX 2015.

De leden werden uitgebreid geïnformeerd wat er verwacht mag worden. Er komt in ieder geval een persoonlijke zegel van de 45 jarige NVPVL Ieder lid zal ter herinnering een velletje van 10 postzegels ontvangen. Verder worden de leden ook in de gelegenheid gesteld velletjes te kopen als verzameling of voor eigen gebruik voor verzenden post.

Bestuurslid Cor Kuijs kreeg uit handen van voorzitter Jan Landman het Silbergobelet uitgereikt.

 

Eindejaarsbeurs op 29 en 30 december 2014 te Barneveld.

Ook nu weer vond de beurs in de Veluwehal plaats, De NVPVL was er met haar promotiestand en kon op de eerste dag een nieuw lid noteren.

De bestuursleden Leonie Crijns, Cor Kuijs, Carl van der Zant en Jan Landman bezetten de stand. Volgend jaar is de beurs op de 2e dag om 16.00 afgelopen. (Was 17.00 uur)

Zeker de eerste dag was er veel belangstelling. Tot op de Postzegelmanifestatie NOORD 2015 op zaterdag 14 februari 2015 te Roden.

 

POSTEX 2014 op 17, 18 en 19 oktober 2014.

Het was als andere jaren, veel te beleven voor de bezoekers. De Promotiestand van de NVPVL stond op een ruime plek. Vorig jaar stonden alle tafels van de gespecialiceerde verenigingen rug aan rug en op een kluitje op elkaar. Was dit jaar veel beter geregeld. Er was voor de NVPVL een redelijke belangstelling (Kan altijd beter)

 

Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek  op 27 en 28 september 2014 35 jarig jubileum te Capelle aan den IJssel.

Op uitnoding van de IJssel- & Lekstreek waren wij met onze Promotiestand aanwezig en  op zaterdag 27 september 2015  was er een ledenbijeenkomst. Uitnoding voor bezoek aan deze beurs en ledenbijeenkomst was aan alle leden van de IJssel- & Lekstreek en NVPVL verzonden van uit Liechtenstein door Philatelie Liechtenstein. Uitnodiging zag er prima uit. Voor de ontvangers een "dingetje" om te verzamelen. Opkomst leden NVPVL viel het bestuur behoorlijk tegen. In ieder geval niet meer dan in Utrecht oktober 2013.

 

Filamanifestatie 2014 Dag van de Jeugdfilatelie Wijk aan Zee 12 en 13 april 2014
Beurs was kleinschalig van opzet met handelaren en gespecialiceerde verenigingen en een groot aantal kaders. In het kader dat het bestuur ook aan  beurzen van verenigingen van onze leden willen  deelnemen was ook de opzet om met de promotiestand aanwezig te zijn.
Op de zaterdagmiddag 12 april was er de Algemene Ledenvergadering van de KNBF. Uw voorzitter was namens de NVPVL aanwezig bij deze vergadering.
 
Algemene Ledenvergadering 29 maart 2014 te Utrecht.
Zo als gebruikelijk bij voorgaande jaren was het ook nu weer een prachtige zonnige dag. Op deze goed bezochte vergadering kwamen 30 leden en gasten af. Nieuw was de "Wilde Veiling". Deze veiling sloeg wel aan, er waren 45 kavels en er werd door de aanwezigen volop geboden. Plannen voor ons 45 jarig bestaan in 2015 kwamen ook ter sprake.
Verder was er de verkiezing van de mooiste postzegel 2014.
De winnaars waren 1. Cees van der Berg, 2. Werner Jark en 3. Jan van de Wetering. Tot mooiste postzegels werden gekozen: 1. Chinese Dierenring, het jaar van het paard, 2. Tolverdrag Zwitserland - Liechtenstein en 3. Paleis Liechtenstein te Wenen.
Verder ontving Leonie Crijns uit handen van voorzitter Jan Landman het Silbergobelet 2014 en werd bij Jan van de Wetering de zilveren speld opgespeld voor zijn 10 jarig lidmaatschap NVPVL.

 

Eindejaarsbeurs op 27 en 28 december 2013 in de Veluwehal te Barneveld.
Als afsluiting van het jaar 2013 stond de NVPVL met haar promotiestand op deze zeer goed bezochte beurs. Carl van der Zant, Leonie Crijns, Cor Kuijs en Jan Landman als standmedewerkers om maar weer eens te laten zien welke prachtige zegels er uit Liechtenstein komen.
Tot ziens op de Postzegelmanifestatie NOORD 2014 op zaterdag 15 februari 2014.
 
Ledenbijeenkomst op zaterdag 12 oktober 2013
17 leden waren aanwezig op deze prachtige lentedag.
Naast mededelingen bestuur waren de aanwezigen druk met zoeken in de aanwezige albums toch nog iets te vinden wat ontbrak. Ook werd er geboden op de mondelinge veiling. Na de lunch keerden de meesten weer richting huiswaarts.
 
Algemene Ledenvergadering van 13 april 2013.
In het totaal waren er 18 personen aanwezig. Na opening om 14.00 uur door voorzitter Jan Landman werd de agenda afgwerkt. Ook nu waren er geen kandidaten voor een bestuursfunctie. Ok dit jaar neemt Jan Landman het secretariaat waar.
Financiën waren goed op orde en werd er besloten de contributie voor 2014 wederom niet te verhogen en werd vastgesteld op €20,--  
Precies om 15.15 uur sloot Jan Landman de vergadering en bedankte de aanwezigen voor hun / haar inbreng. Tot 16.30 uur werd er nog volop nagepraat en zaken uitgewisseld.
 
5e Postzegelmanifestatie NOORD 2013 op 16 februari 2013 te Roden
Als onderdeel van het beleid van het bestuur van de NVPVL meer aandacht te geven aan het promoten van de NVPVL op lokaties verspreid over Nederland en zo mogelijk het Vlaams gedeelte van België, was ik al om 7.30 uur vanuit Harderwijk richting Roden vertrokken. Mist was geen spelbreker om tijding in Roden te zijn en ook nog eens de stand voor aanvang 10.00 uur in te richten. Het was een gezellige beurs, ruim van opzet, met een behoorlijke belangstelling. Contacten werden gelegd, afwachten wat er uit komt.
Om je als vereniging te presenteren zijn ééndaagse beurzen de gelegenheid je als vereniging te presenteren. Bijzonder was de aanwezigheid van de "Deutsche Post" en de speciale beurspoststempel "5.Briefmarkenmesse NOORD 2013 Roden" met als thema "Ot en Sien" Toch opvallend, geen Post NL aanwezig!!
De organisatie gaf aan dat ze ca 1000 betalende bezoekers mochten noteren!!!!
 
29 en 29 december 2012, Eindejaarsbeurs te Barneveld
Het was gezellig daar op de beursvloer, eerste dag veel bezoekers, de laatste dag viel het bezoekersaantal wel wat tegen. De NVPVL heeft zich goed kunnen presenteren. Het was voor ons de eerste keer dat wij hier stonden. Het was de moeite waard, of het te bereiken doel gehaald wordt is de vraag. Met een beetje geluk één nieuw lid er bij?
 
6 oktober 2012 Ledenbijeenkomst
Op de ledenbijeenkomst van 6 oktober 2012, gehouden op het bondskantoor van de KNBF, werd door voorzitter Jan Landman het Silbergoelet 2012 uitgereikt aan Hans Heere. Het Silbergobelet, beschikbaar gesteld door de vorstelijke regering van Liechtenstein wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of instellingen die in de ogen van het bestuur van de NVPVL ziich verdienstelijk hebben gemaakt voor onze vereniging.
Verder werd er terug geblikt naar de LIBA 2012 en werd er vooruitgeblikt naar de POSTEX 2012 gehouden van 19 t/m 21 oktober 2012 in de Americahal te Apeldoorn.
De NVPVL is aanwezig op de stand van Philatelie Liechtenstein - POST AG (Standnr. 41)
 
16 t/m 19 augustus 2012 LIBA 2012
De NVPVL was met haar informatiestand aanwezig. René de Winter en Jan Landman hebben veel van hun vrije tijd opgegeven om bezoekers te woord te staan. René de Winter had een speciale bijstempel laten maken. Vooral de Duitse bezoekers hadden daar veel belangstelling voor. De aanwezigheid van de NVPVL met haar informatiestand moet ook meer gezien worden als een vriendschapsgebaar richting Philatelie Liechtenstein.
Op zaterdag 18 augustus 2012 was er een feestavond ter gelegenheid van 100 jaar postzegels uit Liechtenstein. Zondag 19 augustus 2012 werd de informatiestand afgebroken en vervolgden wij onze vakantie in Wald am Arlberg.
 
16 augustus 2012 opening LIBA 2012
Tijdens de opening van de LIBA 2012 door erfprins Alois, bijgestaan door zijn moeder vorstin Marie, werd er een keuze gemaakt uit de 3 categorieën, tot 12 jaar, van 13 tot 18 jaar en ouder dan 18 jaar. Op het moment dat de keuze bekend werd gemaakt begon de drukker Gutenberg uit Schaan met de voorbereiding tot het drukken van de drie verkozen zegels. De bedoeling was om het bestaande "wereldrecord 1 uur 24 minuten" van de Oostenrijk Post te verbreken. Na het verbreken van genoemd record kwam de vermelding in het Guinness Book of Records te staan. Het werrd al snel duidelijk dat genoemd record verbroken zou worden. Na 57 minuten en 50 seconden werden de 1e zegels aan de vertegenwoordiger van het Guinness Book of Records aangeboden.
De heer Victor Coenen in zijn hoedanigheid als voorzitter van de KNBF was één van de genodigden op deze bijeenkomst. Opvallend was de grote delegatie van Chinezen op deze happening. Philatelie Liechtenstein heeft door haar aanwezigheid op de wereldtentoonstelling te Sjanghai in 2010 veel indruk gemaakt bij vele Chinezen. Er zijn nu al in China 2 speciale Liechtenstein verzamelaarsverenigingen.
 
21 juli 2012
LIBA 2012 Liechtensteiner Briefmarkenausstellung 16 t/m 19 augustus 2012.
Lokatie: SAL, Saal am Lindaplatz, Landstrasse 19, 9494 Schaan (zie www.sal.li )
Openingstijden:
donderdag:             12.00 tot 17.00 uur
vrijdag/zaterdag:     10.00 tot 17.00 uur
zondag:                 10.00 tot 15.00 uur.
Programma
Donderdag 16 augustus 2012
11.00 uur Openingsfeest     SAL, Lindahof te Schaan
 
Liechtensteinder Briefmarkenkatalog (LBK) uitgave 2012 is te bestellen bij de NVPVL, via nvpvl@kabelfoon.net de kosten bedragen CHF 35,-- ( = €29,50), exclusief verzendkosten.
 
31 maart 2012
Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2012 te Utrecht
Er waren 30 leden en gasten aanwezig. De heer C.Kuijs werd voor 3 jaar als bestuurslid herkozen. De heer J.L.Landman werd voor 3 jaar als bestuurslid in de functie van voorzitter herkozen.
Voor de bestuursfunctie van secretaris hadden zich geen kandidaten aangemeld. Het bestuur zal zich op de eerstvolgende bestuursvergadering beraden hoe dit probleem op te lossen.
Ook werden er weer een aantal leden in het zonnetje gezet omdat zij 10 jaar / 25 jaar lid van de NVPVL waren. (Zij de foto's)
Silbergobelet. Aan de heer R.Kamps, lid van de NVPVL maar ook 2e voorzitter van de RLS, werd het Silbergobelet uitgereikt.
Verkiezing mooiste postzegel 2011. De aanwezigen konden hun keuze maken uit de 15 uitgegeven postzegels. Als nr. 1 kwam uit de bus Bedreigde vogelsoorten in Liechtenstein(12), als nr.2 Xiao Hui Wang - 24 uur in Liechtenstein: Waterspiegel(01) en als nr.3 Kerstmis 2011(05)
De winnaars waren 1. mevr. M.T.Duck, 2.mevr. W.J.van der Zant-de Reijdt en 3.de heer K.H.Mühlen.
Aansluitend liet René de Winter middels een PowerPointPresentatie de voorgeschiedenis zien van hoe de post voor 1912 in en via Liechtenstein verzonden werd. De aanwezigen vonden het zeer boeiend en René de Winter gaf aan dat hij deze gesciedenis ook nog eens zal weergeven in een speciale editie van het mededelingenblad van juni a.s.
 
16 oktober 2011,
De POSTEX 2011 van 14 t/m 16 oktober 2011 is alweer voorbij.
Voor de NVPVL is deze beurs redelijk verlopen. Zondag was de minst drukke dag en hebben wij onze tijd besteed aan de jeugd, die in redelijk grote getale aanwezig was. Allen hebben een draagtas met inhoud ontvangen.
Op de ledenbijeenkomst van zaterdag hebben wij naar verhouding weinig leden mogen begroeten. Ieder lid hadden wij in de gelegenheid gesteld om gratis de beurs te bezoeken, zelfs een introducé mocht gratis mee.
Op de ledenbijeenkomst werden de aanwezige leden geïnformeerd over de laatste stand van zaken m.b.t. de Liba 2012 en hoe het bestuur over de toekomst denkt en hoe zij denkt daar mee om te gaan.
Wel zijn er kontakten gelegd met verenigingen uit de regio's van de diverse bestuursleden. Op de eerst volgende ééndaagse beurs van PV Harderwijk in maart 2012 zal de NVPVL met een promotiestand aanwezig zijn. Verenigingsleden kunnen zich bij de voorzitter melden als zij bij hun vereniging een ééndaagse beurs hebben en zij graag zouden zien dat de NVPVL daarbij aanwezg kan / mag zijn.
Kijk ook eens naar www.catawiki.nl
 
14 september 2011.
Op woensdag 14 september is de nieuwe website van de KNBF "de lucht ingegaan"
Na enig zoeken via Diensten, Bibliotheek, Digitale publicatie behoort onze jubileum- uitgave "Liechtenstein Filatelie een kennismaking" (In 2010 bestond de NVPVL 40 jaar) De NVPVL was toch maar één van de drie eerste digitale publicaties op de website van de KNBF, www.knbf.nl
De KNBF Bondspas wordt eind september 2011, gelijk met de uitnodiging leden- bijeenkomst op zaterdag 15 oktober 2011 tijdens POSTEX 2011 te Apeldoorn, naar de leden verzonden.
 
29 april 2011
Burgemeester John Berends van Harderwijk heeft in het Stadhuis van Harderwijk Jan Landman de onderscheiding uitgereikt behorende bij lid in de orde van Oranje Nassau.
De toekenning was erkenning van het vele vrijwilligerswerk die Jan Landman heeft gedaan vanaf 1972. Hij was/ is als bestuurder betrokken bij de volleybalvereniging Shok '68 en VVH, VVD afdeling Harderwijk Hierden, bestuurslid van de Stichting Sportzaal Hierden, bestuurslid en gids Harderwijkse Molen Stichting, bestuurslid CRH pensioenfonds, lid OR van Dycore, lid activiteitencommissie Probus Harderwijk I, lid gemeentelijke Sportraad, organisator van volleybalwedstrijden en toernooien, bij de tennisvereniging Strokel als organisator van Herendag en Herenavond en uiteraard bestuurslid NVPVL. Al met al een indrukwekkende carrière als vrijwilliger. Op de vraag van burgemeester John Berends van wat hij er van vond was zijn antwoord: "Ik had het al veel eerder verwacht"
 
16 april 2011
103e Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen.
Tijdens de vergadering heeft voorzitter Jan Landman uit naam van de NVPVL de door de vorstelijke regering van het Vorstendom Liechtenstein beschikbaar gestelde Silbergobelet uitgereikt aan de KNBF.
Motivering: Het afgelopen jaar 2010 is de KNBF van grote waarde geweest voor de NVPVL. Zij hebben ons met raad en daad terzijde gestaan bij de problemen binnen de NVPVL die zich eind 2009 openbaarden.
De kontakten met het bestuurslid Ben Mol werden als zeer zinvol en prettig ervaren.
Zie ook bij foto's
 
 
02 april 2011.
Algemene Ledenvergadering van 02 april 2011 te Utrecht.
Toch hadden 28 leden en gasten de moeite genomen, ondanks het prachtige weer met een buitentemperatuur van 24 graden, de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Eén van de aanwezigen vertelde dat het iedere keer op de Algemene Ledenvergadering stralend weer is.
Ook aanwezig de heer Reinhard Kamps, 2e voorzitter van de RLS, onze Duitse zustervereniging.
De eersten waren al om 9:30 uur op het Bondsbueau van de KNBF.
Mevrouw L.K.M.Crijns werd voor 3 jaar als bestuurslid herbenoemd. Zij zorgt er voor dat de "Nieuwtjes" tijdig en correct bij de leden bezorgd worden.
De heer C.H. van der Zant, nadat hij zich aan de leden had voorgesteld, werd benoemd voor een perode van 3 jaar. Hij was vanaf november 2010 aanwezig op de bestuursvergaderingen.
De heer J.L.Landman, voorzitter zal voorlopig het secretariaat verzorgen tot er een opvolger voor deze bestuursfunctie gevonden is.
Ook werden zoals gebruikelijk de jubilarissen, 10 jaar en 25 jaar lid van de NVPVL in het zonnetje gezet. (Kijk bij de foto's)
De laatste leden vertrokken om 14:45 uur.
 
Neoclassicisme en Biedemeier uit de Collecties van de
Vorst van Liechtenstein.
Museum de Fundatie-Paleis a/d Blijmarkt te Zwolle, de expositie loopt t/m 8 mei 2011.
Openingstijden van dinsdag t/m zondag van 11:00 tot 17:00 uur.
Ruim 150 schilderijen, beelden, meubels en porcelein uit de Vorstelijke Collecties te Vaduz en Wenen geven een gevarieerd overzicht van de kunst uit de periode 1778-1850. Museum de Fundatie gaat mee in de revival van interesse voor het Neoclassicisme en het Biedemeier die de laatste jaren in centraal-Europa is ingezet. Het is voor het eerst dat de collectie Neoclassicistische en Biedemeier-kunst van de Vorst van Liechtenstein, Hans-Adam II, in Nederland wordt getoond, na presentatie in het Liechtenstein Museum in Wenen, het Kunstmuseum in Vaduz, het Puskin Museum in Moskou en het Kunstgewerbemuseum in Praag. De buitengewone collectie wordt in 2012 definitief gehuisvest in het Stadtpalais Liechtenstein aan de Bankgasse in Wenen.
Het zal beslist de moeite waard zijn. Er worden ook schilderijen tentoongesteld die voor- komen op de mooie postzegels uit Liechtenstein.
zie www.museumdefundatie.nl
 
POSTEX 2010 van 15 t/m 17 oktober 2010.
René de Winter heeft op vrijdag 15 oktober 2010 de Zilveren Bondsspeld ontvangen uit handen van Ben Mol, vicevoorzitter van de KNBF.
Op de ledenbijeenkomst, gehouden in de Glazenzaal van de Americahal te Apeldoorn van 14:00 tot 16:00 uur, werd naast het uitreiken van de Zilveren Bondsspeld ook nog eens onder belangstelling van ca 60 leden en genodigden het 1e exemplaar van de door René de Winter ontworpen sampler door voorzitter Jan Landman aan hem uitgereikt. Het was dan ook een gezellig samenzijn onder genot van een hapje en een drankje.
 
13 t/m 16 augustus 2010.
Viering 80 jarig bestaan van de RLS
Leonie Crijns en Jan Landman waren te gast bij de RLS.
Op vrijdag 13 augustus 2010 was er een rondleiding door het bedrijfscentrum van de Post AG te Schaan (FL). Rondleiding werd gedaan door Herbert Rüdisser,vorsitzender der Geschäftsleitung Post AG en Norbert Hasler, Bereichsleiter Philatelie.
Aansluitend was er in het Küefer-Marits-Huss te Ruggell de officiële opening van de tentoonstelling "Philatelie in Ruggell" door Ernst Büchel, burgemeester van Ruggell.
Op zaterdag 14 augustus 2010 was de Algemene Ledenvergadering van de RLS, wordt eens in de drie jaar en altijd in Liechtenstein gehouden. Hier heeft voorzitter Jan Landman aan Dr Heinz Rennenberg, voorzitter RLS, namens de NVPVL een Oorkonde overhandigd als blijk van de al jaren goede samenwerking tussen RLS en NVPVL.
Alle aanwezige voorzitters van zusterverenigingen hebben de vergadering ook nog toegesproken.
's-Avonds was er een apéro aangeboden door de gemeente Ruggell met aansluitend een feestavond in Landgasthof Rössle te Ruggell.
Op maandag 16 augustus 2010 werden de activiteiten afgesloten met een rondvaart op de Bodensee van Rheineck aan de Rijn naar Rorschach (CH).
 
10 april 2010
Algemene Ledenvergadering van 10 april 2010.
30 leden en gasten hadden de moeite genomen op deze zonnige dag deze toch bijzondere ledenvergadering bij te wonen. De heren Hans Heere en Atilio Orellana Rojas werden voor 3 jaar herkozen als penningmeester / bestuurslid.
In de tussentijdse vacature van voorzitter ontstaan door het aftreden van de heer Piet ten Wolde werd de heer Jan Landman gekozen. In de vacature van secretaris is op deze ledenvergadering door ontbreken van kandidaten niet voorzien.
De nieuw gekozen voorzitter Jan Landman stond uitvoerig stil bij situatie ontstaan door het per direct aftreden op 7 januari 2010 van de heer Piet ten Wolde.
De aanwezige leden spraken hun waardering uit richting het bestuur voor de wijze waar op het bestuur de draad opgepakt heeft en de NVPVL weer op het goede spoor heeft gezet.
De Postex 2010, van 15 t/m 17 oktober 2010 te Apeldoorn kwam ook uitvoerig aan de orde. De NVPVL gaat tijdens de Postex activiteiten ontplooien ter gelegenheid van haar 40 jarig bestaan. De NVPVL heeft een eigen stand met ca 96 kaders, allen betrekking hebbende op de postzegels uit het land Liechtenstein. Ook is er ruimte om bezoekers te ontvangen en te woord te staan. Verdere plannen worden later bekend gemaakt.
 
15 februari 2010
Heden is bij alle leden het mededelingenblad nr. 133 op de mat gevallen.
Ook is de website van Philatelie Liechtenstein, www.philatelie.li geheel vernieuwd.
De NVPVL is op deze website vertegenwoordigd onder FL-Sammlervereine.


24 oktober 2009
Eindejaarsbijeenkomst op 24 oktober 2009
Er waren maar 14 leden aanwezig. Mededeling werd gedaan over het 40 jarige bestaan van de N.V.P.V.L in 2010. Het is de bedoeling om ons tijdens de Postex 2010 van 17 t/m 19 oktober 2010 in de Americahal te Apeldoorn te presenteren met o.a. een promotiestand met maximaal 100 kaders. Een ledenbijeenkomst tijdens de Postex 2010 in Apeldoorn met aansluitend een jubileumdiner in of bij Apeldoorn. De leden worden ook op de hoogte gehouden in het Mededelingenblad.
 
4 april 2009
De Algemene Ledenvergadering van 4 april 2009.
Er waren 34 leden en gasten aanwezig. Piet ten Wolde werd voor 3 jaar herkozen tot voorzitter en Cor Kuijs werd voor 3 jaar herkozen tot bestuurslid.
In de vacature van secretaris is tijdens de ledenvergadering niet voorzien.
In het bestuur zal bekeken worden hoe dit op te lossen.
Bestuurslid Jan Landman kreeg het Silbergobelet, onderscheiding van de vorstelijke regering, uitgereikt.
Mevrouw P.E.J.Putters-den Haan en de heer J.Greven kregen de gouden speld, 25 jaar lid, en de J.Kamans kreeg de zilveren speld, 10 jaar lid.
De door de heer Sjoerd Bangma gedane PowerPoint presentatie met als thema "Reisje langs de Rijn" aan de hand van postzegels was zeer boeiend.
 
17 januari 2009
21E Filateliebeurs 2009 te Loosdrecht.
U kunt ons bezoeken op de beurs op vrijdag 23 januari van 13.00 tot 18.00 uur, zaterdag 24 januari 2009 van 10.00 tot 17.00 uur en zondag 25 januari 2009 van 10.00 tot 16.30 uur.
Adres: Achmea Health Center (Voorheen de Pandahallen), Industrieweg 10 1231 KH Nieuw-Loosdrecht, de toegang is gratis.
 
3 januari 2009.
Door fouten bij TNT post is het pakket met mededelingenbladen van december op 19 december j.l. voor de 3e keer naar de Post AG in Liechtenstein verzonden.
Na ontvangst in Liechtenstein moeten de enveloppes van de Liechtensteinse postzegel worden voorzien om vervolgens naar de leden in België, Duitsland,Liechtenstein en Nederland te verzenden.
Een dezer dagen zal het mededelingblad bij u op de mat vallen.
Is inmiddels met grote vertraging op 19 en 20 januari bij de leden bezorgd. Ook in Liechtenstein hadden ze schijnbaar met Kerst en Oud en Nieuw vrij.
 
1 december 2008.
Sind Sie interessiert  .../ Vous souhaitez .../ Bent u geïnteresseerd ....
De aanhef van de brief gericht aan postzegelverzamelaars in de Benelux die de Liechtensteinische Post AG eind november verzonden heeft aan de bij haar bekend zijnde adressen.
De Liechtensteinische Post AG spreekt de wens uit dat de informatie in de bij de brief gevoegde brochure aanleiding mag zijn lid te worden van in hun ogen unieke vereniging.
 
16 september 2008
Eindejaarsbijeenkomst op 11 oktober 2008.
Locatie: Bondsgebouw K.N.B.F aan de Zeelantlaan 11 te Utrecht.
Leden en genodigden zijn vanaf 10:00 uur van harte welkom. Om uiterlijk 15:00 uur stoppen we.
Naast het ruilen van zegels en proberen ontbrekende zegels uit de verenigingsvooorraad te verwerven vindt ook de mondelinge veiling oktober 2008 vermeld in het mededelingenblad september 2008 plaats.
 
Postzegelshow Postex 2008 op 17,18 en 19 oktober 2008 in de Americahal.
Locatie: Laan van Erica 50 Apeldoorn, openingstijden: 10:00 tot 17:00 / 16:00 uur.
De N.V.P.V.L. is met haar bekende promotiestand aanwezig. De aanwezige bestuursleden zullen u van harte welkom heten.
Post AG met Philatelie Liechtenstein heten u ook van harte welkom op haar stand. Normaal gaan veel leden jaarlijks naar Liechtenstein, nu komt Liechtenstein naar ons.
Voor het laatste nieuws en overige zaken zie www.postex.nl

12 april 2008
De Algemene Ledenvergadering van 12 april 2008
Er waren 40 leden en gasten aanwezig.
Mevr. L.K.M.Crijns, de heren C.J.Kuys en B.A.Orellana Rojas, die het afgelopen jaar reeds in het bestuur meedraaiden, werden door de ALV als bestuursleden benoemd.
Tevens ontving ons lid de heer R.Lievaart het Silbergobelet, een onderscheiding van de Vorstelijke Regering van Liechtenstein.
 
01 maart 2008
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Op zaterdag 12 april 2008 vindt de jaarlijkse ALV plaats.
Aanvang van de vergadering is om 11:00 uur in het bondsbureau aan de Zeelantlaan 11 te Utrecht.
De zaal is open om 10:00 uur.Tijdens de pauze wordt er voor soep en broodjes gezorgd.
De uitnodiging voor de ALV en het jaarverslag van de  secretaris staan vermeld in het mededelingenblad van maart 2008, die de leden deze maand zullen ontvangen, verzonden vanuit Liechtenstein door de Post AG.
Tijdens deze bijeenkomst wordt de veiling april 2008, die in het mededelingenblad maart 2008 staat, mondeling  voortgezet door veilngmeester Cor Kuijs.
 
21 oktober 2007
Eindejaarsbijeenkomst op 6 oktober 2007
Vele leden waren aanwezig om aan te horen wat het bestuur in Liechtenstein
bereikt had. Ook werd er nog uitvoerig nagekaart over VADUZ 07 en werd er volop gebruik gemaakt van het verwerven van ontbrekende zegels.
 
01-09-2007
Op zaterdag 6 oktober 2007 Eindejaarsbijeenkomst.
Locatie: Bondsgebouw, Zeelantlaan 11 te Utrecht.
U bent welkom vanaf 10:00 uur en uiterlijk 15:00 uur is het einde bijeenkomst.
Er is volop de mogelijkheid om postzegels te ruilen, uit voorraad van de vereniging uw ontbrekende zegels e.a. te verwerven.
Uiteraard wordt er ook nog nagekaart over VADUZ 07 en wat het bestuur bereikt heeft in gesprekken met Norbert Hasler van Liechtenstein Filatelie.
Komt allen en ook niet leden zijn van harte welkom.
 
 
10 t/m 12-08-2007
VADUZ 07
Van uit Nederland en België waren de volgende leden aanwezig: Arie Haasnoot, Tjibbe Hoogerhuis, Jan van der Bijl, De heer Eikelboom, de heer Berger, Wim en Paula Meerbeek, Atillio Orellana Rojas, Willy Duck,  Piet en Lucy ten Wolde, Jan en Geke Landman.
Velen waren onder de indruk van deze geweldige tentoonstelling met in het bijzonder de tentoongestelde kaders Liechtenstein. Alle deelnemers kregen als eerbetoon voor hun inzending een Swarovkidiamant met daar in verwerkt het logo van VADUZ 07. Er was geen jurering over het getoonde. Ook onze leden Berger en Hoogerhuis waren deelnemer aan de tentoonstelling.
Op de nationale feestdag op 15 augustus hebben vele aanwezige leden genoten van het grote feest in Vaduz met als afsluiting het spectakulaire vuurwerk.
 
 
07-07-2007
Mededelingen van het bestuur.
Het mededelingenblad 36e jaargang nr. 122, juni 2007 is inmiddels bij de leden bezorgd.
In overleg met Rinus Lievaart, lid van onze vereniging, is de vormgeving van het blad gewijzigd.
De 147e levering speciaal abonnement hebben de leden eind juni mogen ontvangen.
Bestuursvergadering zal zijn op vrijdag 13 juli 2007
 
27-04-2007.
Bestuursvergadering.
Was de eerste vergadering waar de kandidaat bestuursleden mevrouw L.K.M.Crijns, de heren C.J.Kuys en B.A. Orellana Rojas aanwezig waren. Zij nemen tot de benoeming in de eerst volgende ledenvergadering de volgende taken op zich: mevrouw L.K.M.Crijns, het mededelingenblad, de heer C.J.Kruijs, veilingen en de heer B.A.Orellana Rojas het beheer van de website.
 
05-04-2007
De algemene ledenvergadering van 24 maart 2007.
Aanwezig waren 37 leden en gasten.
Er hebben zich drie kandidaten gemeld om zitting in het bestuur te nemen, te weten
mevrouw L.K.M.Crijns, de heren C.J.Kuijs en B.A.Orellana Rojas.
De ledenvergadering heeft het bestuur toestemming verleend met genoemde kandidaten in gesprek te gaan en heeft het bestuur de mogelijkheid gegeven de tussentijdse invulling van het bestuur te verzorgen en de kandidaatbestuursleden op de eerstvolgende ledenvergadering te laten benoemen.
 
 
10-03-2007
Mededelingenblad 36e jaargang nr. 121, maart 2007.
Het mededelingenblad is op 10 maart 2007 bij de leden bezorgd.
Opvallend de bijdrage in de Duitse taal van Hans-Werner Gabriel.
Hans-Werner Gabriel, erelid van de NVPVL, zal ook in de volgende Mededelingenbladen zijn bijdrage leveren en erelid René de Winter zal de vertaling naar onze mooie Nederlandse taal verzorgen. Tevens zal René de Winter de omschrijving van de nieuwe postzegels uit Liechtenstein gaan verzorgen. Uiteraard blijft hij zijn bijdrage "Nieuws uit Liechtenstein" verzorgen.
 
22-02-2007
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Op zaterdag 24 maart 2007 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats.
Aanvang om 11.00 uur in het Bondsbureau aan de Zeelantlaan 11 te Utrecht.
De zaal is reeds om 10.00 uur open.
 
De uitnodiging voor deze vergadering en jaarverslag secretaris zullen de leden gelijktijdig met het Mededelingenblad van maart 2007 op ca 10 maart 2007 ontvangen.
 

^ Naar boven