De N.V.P.V.L.

De Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars van het Vorstendom Liechtenstein ofwel de N.V.P.V.L. is opgericht op 5 september 1970 en goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 16 oktober 1973 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer          
40409189.

Doelstelling van de vereniging

Het doel van de vereniging is gedefinieerd als volgt: “De behartiging van de belangen van de verzamelaars van postzegels van het Vorstendom Liechtenstein in de ruimste zin van het woord en de bevordering van de Liechtenstein-filatelie in al zijn facetten”.

Wat biedt de N.V.P.V.L.

Het doel van de vereniging is gedefinieerd als volgt: “De behartiging van de belangen van de verzamelaars van postzegels van het Vorstendom Liechtenstein in de ruimste zin van het woord en de bevordering van de Liechtenstein-filatelie in al zijn facetten”.

1) Een speciaalabonnement, waarin postzegels, eerstedagenveloppen, maximumkaarten, etc, worden geleverd. Deelnemers hiervan ontvangen de leveringen vier maal per jaar.

2) Een mededelingenblad “Liechtenstein”, dat vier maal per jaar verschijnt. Het blad bevat naast de filatelie ook informatie over de economische, culturele, politieke en toeristische situatie in het land. Frequent worden lezers van dit blad in staat gesteld om te bieden op kavels om tegen gunstige prijzen postzegels van Liechtenstein te kunnen verwerven. Dit blad wordt gratis aan de leden verzonden.

3) Ten minste een maal per jaar een ledenvergadering en een maal per jaar een verenigingsbijeenkomst in Utrecht of op een nader aan te geven locatie.

4) Gratis toezending van brochures met beschrijvingen van nieuwe uitgiften.

Eerste kennismaking met het Vorstendom Liechtenstein

Het vorstendom Liechtenstein is gesticht in 1719. Het is een mini-staat gelegen op de rechteroever van de Rijn, ingeklemd tussen Oostenrijk en Zwitserland, net zuidelijk van het Bodenmeer. Het land kent slechts een oppervlakte van 160km2 en er wonen ongeveer 38.000 mensen. (2016)Daarmee behoort Liechtenstein tot de kleinste staten ter wereld.

Het Vorstendom is een soevereine staat met een constitutionele monarchie. Het land is democratisch met een parlementaire grondslag. Op 15 augustus 2004 heeft vorst Hans-Adam II zijn bevoegdheden overgedragen aan zijn zoon erfprins Alois geboren op 11 juni 1968. De ministerraad telt 5 leden en het parlement kent in totaal 25 zetels.

Postzegels van Liechtenstein

De eerste poststukken met adresseringen in of afkomstig uit Liechtenstein dateren van 1850. Tot 1912 werd voor de frankering van brieven en andere poststukken, uitsluitend gebruik gemaakt van de postzegels van het Oostenrijkse Keizerrijk.

Vanaf 1912 heeft Liechtenstein een postdienst die eigen postzegels uitgeeft. Eigenlijk heeft deze dienst vanaf het begin zegels uitgegeven die uitmunten in voorstelling en in kwaliteit van druk. Om bovenstaande redenen worden deze door filatelisten dan ook bijzonder gewaardeerd.

Het gebied van de Liechtenstein filatelie is inmiddels zeer uitgebreid, maar desondanks overzichtelijk gebleven. Voor veel filatelisten zullen er gebieden te vinden zijn die de aandacht zullen trekken.

^ Naar boven